Printer Friendly Version ДОКУМЕНТА за издавање путне исправе - пасоша @ 12 May 2022 01:34 PM

Издавање биометријског пасоша


Приликом подношења захтева за издавање нове биометријске путне исправе - пасоша, потребно је лично присуство уз прилагање следећих докумената у Амбасади Републике Србије у Стокхолму:


1. Постојећи биометријски пасош Републике Србије (чија важност је истекла или истиче у периоду до 6 месеци; уколико је важност пасоша дужа од 6 месеци, потребно је имати посебан правни основ  -оштећен пасош, промена личног имена, попуњене странице пасоша и др.) – додатна такса је 57.- SEK

2. Доказ о регулисаном боравку у Краљевини Шведској (шведски пасош, шведска национална лична карта коју издаје Полицијска управа а не Skatteverket, инострани пасош са којим је дозвољен рад и боравак дужи од 90 дана у Шведској, дозвола боравка – Uppehållstillstånd) или потврда Migrationsverket, као доказ, да вам је примљен захтев који сте предали за продужење дозволе боравка

3. Читко попуњен и потписан образац захтева за издавање пасоша - ОВДЕ

4. Попуњен формулар изјаве да сте сагласни да МУП Републике Србије, за потребе овог поступка, изврши увид у личне податке - ОВДЕ

5. Уплата таксе за израду новог пасоша у износу од 750.- SEK врши се у Амбасади Републике Србије у Стокхолму приликом подношења захтева за пасош.

6. Уколико први пут подносите захтев за биометријски пасош Републике Србије, потребно је приложити додатна документа:

- оригиналан Извод из матичне књиге рођених (извод на обрасцу Републике Србије на српском језику) и

- оригинално Уверење о држављанству /не старије од једне године/ (извод на обрасцу Републике Србије на српском језику)

7. Уколико сте изгубили пасош, потребно је да губитак пријавите Полицији у Краљевини Шведској или полицији државе у којој је пасош изгубљен и да донесете оригинал полицијске потврде на увид. Након тога, неопходно је да попуните формулар како би се покренула процедура за издавање новог пасоша. – ОВДЕ. Такса се доплаћује 280.- SEK

8. Законски рок за издавање новог биометријског пасоша је 60 дана изузев оних пасоша које издаје Координациона управа за Косово и Метохију МУП-а Републике Србије.

Уколико имате нејасноћу у вези докумената за издавање биометријског пасоша, можте се обратити мејлом са конкретним питањем на адресу konzul.rs@telia.com

9. Процедура за издавање пасоша је истоветна и за држављане Републике Србије, који имају регулисан боравак у Краљевини Норвешкој, Републикама Летонији, Финској, Исланду и Естонији.


Малолетно лице - издавање биометријског пасоша


Приликом подношења захтева за нови биометријски пасош за малолетно лице, потребно је приложити исте документе као и за одрасла лица са додатном документацијом и уз следећи поступак:

1. Доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у Краљевини Шведској (шведски пасош, шведска лична карта, инострани пасош са којим је дозвољен рад и боравак дужи од 90 дана у Шведској, дозвола боравка – Uppehållstillstånd) или потврда Migrationsverket, као доказ да вам је примљен захтев који сте предали за продужење дозволе боравка

2. Приликом подношење захтева за пасош за малолетну особу обавезно је лично присуство оба родитеља. При томе је неопходно приложити важеће српске пасоше или личне карте за оба родитеља или једног од родитеља који је српски држављанин

3. Присуство само једног родитеља је могуће у следећим случајевима:


- уз Сагласност другог родитеља

  • ако је Сагласност исписана српским језиком и начињена у Шведској, она треба бити оверена Apostille печатом од стране нотара у Шведској; ако је Сагласност исписана страним језиком и начињена у Шведској, она треба бити оверена Apostille печатом од стране нотара у Шведској и све заједно треба бити преведено на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача за српски језик;
  • ако је Сагласност начињена у Републици Србији и на српском језику, она мора бити оверена од стране нотара у Србији

- уз Одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом. Неопходно је донети правоснажну судску пресуду издату од суда у Републици Србији. Уколико је такву пресуду донео суд у Краљевини Шведској, та пресуда мора бити оверена печатом Apostille и преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.